Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby – vyplnenie kontaktného formulára na webe ocamiprirody.sk

Obsahom tejto informácie je vysvetlenie ako spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste zadali a potvrdili odoslaním kontaktného formulára (ďalej aj len ako „formulár“). Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“). Spracúvateľom osobných údajov je občianske zduženie Očami prírody, so sídlom gen. Svobodu 1974/21, 960 01 Zvolen – Môťová, IČO 53841425 (ďalej len ako „Očami prírody“).

 1. ZÍSAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Očami prírody získava osobné údaje od vás ako dotknutých osôb spôsobom ako ste ich dobrovoľne poskytli pri zadávaní a odoslaní formulára, čím ste dobrovoľne udelili súhlas s ich spracúvaním. Očami prírody získava a spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Očami prírody spracúva osobné údaje v súlade so zákonom a nariadením nasledovne:

 • Očami prírody spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s odpoveďou na kontaktný formulár, a to v nevyhnutnom rozsahu. Očami prírody uchováva osobné údaje pre účely odpovede a na nevyhnutný čas po jeho skončení.
 1. Očami prírody môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Očami prírody môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom.
 2. Kliknutím na tlačidlo “Odoslať” výslovne udeľujete Očami prírody súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.ocamiprirody.sk.

Očami prírody uchováva osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby, a to najviac po dobu trvania udelenia takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Ako dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje máte právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Očami prírody môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, ktorými sú napríklad osoby, ktoré pre Očami prírody zabezpečujú administratívu, dokumentáciu, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby. Spracúvanie osobných údajov tretími osobami musí byť vykonávané v súlade so zákonom a nariadením.

Zoznam tretích osôb, ktoré zabezpečujú, administratívu a IT služby:

 • Daniel Klešč, miesto podnikania Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen, IČO 54 606 110.
 1. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klub Džezva spracúva osobné údaje v rozsahu:

 1. Meno a priezvisko/Obchodné meno;
 2. E-mail;
 • Telefónne číslo;
 1. Segment pôsobenia;
 2. Miesto pôsobenia.
 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo:

 1. vyžadovať od Klubu Džezva potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 2. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a taktiež obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“);
 • na opravu nesprávnych, prípadne neúplných osobných údajov, ktoré Klub Džezva spracúva („právo na opravu“);
 1. požiadať o výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Klub Džezva získal alebo spracúval, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a Klub Džezva nedisponuje iným právnym základom na ich spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu poskytnutých osobných údajov, alebo ak Klub Džezva spracúval osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na výmaz osobných údajov“);
 2. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že Klub Džezva o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
 3. na získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla Klubu Džezva formou rezervácie účasti na vybrané podujatie na webovej stránke www.klubdzezva.sk; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a zároveň ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • Klub Džezva nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Klubu Džezva s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 1. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
 2. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb Klub Džezva určuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k svojim osobným údajom, ktoré Klub Džezva spracúva. Klub Džezva má právo, v prípade pochybností o totožnosti dotknutej osoby, požiadať o dodatočné overenie totožnosti osoby takto si uplatňujúcej svoje práva. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovne:

 1. osobne na adrese Klubu Džezva, a to Tehelná 4, 960 01 Zvolen alebo
 2. e-mailom na adresu Klubu Džezva: klubdzezva@gmail.com.